'; return "";

Giải pháp thực hiện cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng

Thứ bảy - 02/09/2023 10:00 3.620 0
Đảng bộ tỉnh Trà Vinh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy(1), 515 tổ chức cơ sở đảng (196 đảng bộ, 319 chi bộ cơ sở) với 2.005 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Đảng uỷ bộ phận, với tổng số 46.383 đảng viên (nữ 14.709, Khmer 8075, Hoa 173, Đoàn thanh niên 8.888, Giáo dục 9.655, Y tế 1.936, Học sinh, sinh viên 210 đảng viên) chiếm tỷ lệ trên 4,58% so với dân số toàn tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị “về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng”. Qua chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc rà soát lại văn bản của cấp cơ sở, chi bộ và đảng viên, có 76 loại văn bản (trong đó có 36 văn bản chỉ đạo thực hiện chi bộ trực thuộc)(2). Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách và giảm thủ tục hành chính Đảng đối với những thủ tục, văn bản không cần thiết để các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và đảng viên thực hiện; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 07/7/2015 “về việc thực hiện cải cách hành chính trong Đảng đối cấp cơ sở và chi bộ trực thuộc” để chỉ đạo thực hiện và Công văn số 111-CV/TU, ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc triển khai giảm thủ tục hành chính trong Đảng”(3đối với Đảng uỷ cơ sở còn 10 văn bản; chi bộ còn 07 loại văn bản; đảng viên còn 05 loại văn bản. Qua đó, công tác giảm thủ tục hành chính trong Đảng được các cấp ủy và chi bộ thường xuyên quan tâm và ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ nên chất lượng thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng như: Một số báo cáo có tính chất tương đồng và cùng thời điểm báo cáo được thực hiện lồng ghép; một số nội dung, chương trình được đưa vào nghị quyết không xây dựng văn bản riêng; không còn thực hiện đăng ký đầu năm của đảng viên và tổ chức đảng,… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.  Tiết kiệm được thời gian và tích hợp được nhiều văn bản tương đồng.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Kế hoạch 80 và Công văn 111 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn một số hạn chế như sau: (1) Công tác triển khai thực hiện cải cách và giảm thủ tục hành chính ở một vài tổ chức đảng có mặt còn hạn chế, nội dung chưa được tích hợp đầy đủ kết quả chưa cao so với yêu cầu, việc vận dụng và cụ thể hóa nội dung các bộ mẫu giảm thủ tục hành chính chưa sát với tình hình thực tế của từng loại hình tổ chức đảng; (2) Một số nơi cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện về giảm thủ tục hành chính trong Đảng nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, phát hiện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; (3) Văn bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chi bộ cơ sở xây dựng 01 kế hoạch hàng năm nhưng thực tế phát sinh nhiều văn bản thực hiện,…

 Để phát huy những kết quả đạt được về cải cách và giảm thủ tục hành chính trong công tác xây dựng đảng theo Quy định, Kết luận của Trung ương, Kế hoạch 80, Công văn 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, trong thời gian tới. Sau sơ kết Kế hoạch 80 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra một số giải pháp thực hiện cải cách và giảm thủ tục hành chính trong công tác xây dựng đảng để các đảng bộ, chi bộ và đảng viên nghiên cứu thực hiện:

         1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về “cải cách thủ tục hành chính trong Đảng”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, tổ chức đảng giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch 80, Công văn 111 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách, giảm thủ tục hành chính trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, giúp các cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở giảm bớt được các công việc trong hoạt động, tiết kiệm được thời gian để tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chi tổ hội và các đoàn thể ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

         2. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. tập trung vào những nội dung, vấn đề thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, sâu sát cơ sở, gần dân, có trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

         3. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện cải cách và giảm thủ tục hành chính trong Đảng; cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản tích hợp văn bản cho phù hợp. Nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cấp ủy các cấp, đặc biệt là chi bộ ấp, khóm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, có cách làm hay, giải pháp sáng tạo, quyết liệt hơn nữa; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. 

         4. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, hệ thống hóa các loại văn bản theo từng lĩnh vực, loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, chồng chéo, trùng lắp hoặc bổ sung các loại văn bản phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; không để phát sinh những thủ tục hành chính mới khi chưa có hướng dẫn và quy định của cấp trên. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung hướng về cơ sở, từng bước khắc phục các thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, họp, hội nghị,… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có sự kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác.

         5. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở thực hiện giảm thủ tục hành chính trong Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảm thủ tục hành chính trong Đảng gắn với báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện.

                                                                                                                                     Bài viết: Nguyễn Văn Gọn - Trưởng phòng TCCS Đảng và Đảng viên - BTC Tỉnh ủy Trà Vinh

(1). Có 09 đảng bộ cấp huyện; 04 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

(2) . Tính từ tháng 3/2015.

(3) . Gọi tắt là Kế hoạch 80 và Công văn 111 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nguồn tin: dukcqdn.travinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay122
  • Tháng hiện tại154,564
  • Tổng lượt truy cập4,868,822
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây