'; return "";

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
(Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương)

A. CĂN CỨ THỰC HIỆN:
- Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”.
- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên”.
- Chuyển sinh hoạt đảng gồm có 03 loại:
+ Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
+ Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.
+ Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ.
B. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
I.  Trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy Chi bộ trực thuộc trong việc chuyển sinh hoạt đảng
1. Trách nhiệm của đảng viên:
- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, cử đi học,…. thì đảng viên viết bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức (hoặc tạm thời) đến đảng bộ mới.
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
- Đảng viên có trách nhiệm phải bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.
2. Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở
          - Chi ủy (kể cả chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư, phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.
          - Đảng ủy cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên, ghi mục lục hồ sơ đảng viên tại thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, hướng dẫn đảng viên ghi bổ sung lý lịch, quá trình công tác vào lý lịch đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng và giao cho bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ của cấp ủy ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên chuyển lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.
3. Trách nhiệm của Đảng uỷ cấp trên cơ sở
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp ủy trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên cơ sở ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp ủy, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên chuyển đến cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi chuyển đến.
          - Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên cơ sở thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.
4. Khi làm thủ tục cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng của ta ở nước ngoài và ngược lại thì chuyển qua Ban cán sự đảng ngoài nước.
II. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng
1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số khỏi đảng bộ)
1.1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước:
a). Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:
          - Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.
          - Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.
          - Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên.
b). Cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (Mẫu số 01)
- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh.
- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính  thức gồm:
- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).
- Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp), hoặc thôi việc.
- Thẻ đảng viên.
- Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ cơ sở.
- Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên ).
- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.
- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….
1.2. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:
a) Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.
- Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng uỷ cấp trên cơ sở tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.
b). Thủ tục:
 -  Thủ tục chuyển như ở trong nước, ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô), Đảng uỷ cấp trên cơ sở viết giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy ngoài nước.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.
2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)
2.1. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước:
a). Đối tượng: Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.
b). Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (Mẫu số 2)
- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
- Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.
c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:
- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô)
- Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…
- Thẻ đảng viên.
- Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.
3. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ
- Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 03) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.
- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
- Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.
- Về thủ tục gồm có: Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường hoặc thôi việc (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp).
- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.
- Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….
III. Hướng dẫn sử dụng và cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
1. Sử dụng và bảo quản Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
          Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được sử dụng theo đúng nội dung ghi tại điểm 9 (9.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương, cụ thể: Các loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do Ban Tổ chức Trung ương phát hành thống nhất và chỉ được sử dụng để giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Khi sử dụng, các cấp ủy phải dùng đúng mẫu và ghi đúng vị trí từng ô trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.
2. Quy định cách viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
1). Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do cán bộ nghiệp vụ hoặc đồng chí được ký giấy giới thiệu viết: trong một ô phải viết bằng một thứ mực, một kiểu chữ, chữ viết phải rõ ràng, chính xác, không tẩy xóa sửa chữa, không viết mực đỏ và bút chì. Đối với cả 4 loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nếu viết sai ô số 1 thì phải thay giấy khác để viết lại, các ô còn lại bị sai sót nhỏ thì cán bộ viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng có thể sửa chữa như sau: gạch bỏ chỗ viết sai (không tẩy xóa) nhưng bảo đảm vẫn đọc được chỗ sai đó, rồi viết lại cho đúng lên phía trên chỗ viết sai, đóng dấu của cấp ủy hoặc của cơ quan tổ chức, cơ quan chính trị của cấp ủy vào chỗ sửa chữa.
2). Một số điểm chú ý khi viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
          - Số TĐV: viết theo số trong thẻ đảng của đảng viên.
          - Số LL: viết theo số lý lịch của đảng viên.
          - Số... sổ đảng viên (SĐV): viết theo thứ tự trong danh sách đảng viên của chi bộ.
          - Số… (GTSHĐ): viết theo số thứ tự trong Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng bộ.
          - Mục “đã đóng đảng phí hết tháng”: viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên tháng nào thì thu tiền đảng phí hết tháng đó.
          - Mục “kính gửi”, “kính chuyển” hoặc “thay mặt (TM)”: chi bộ, kể cả chi bộ cơ sở, viết tiếp sau chữ kính gửi, kính chuyển hoặc (TM) là “chi ủy chi bộ…”; đảng ủy viết: “Ban Thường vụ…” hoặc “Đảng ủy…”; ban tổ chức viết: “Ban tổ chức…”; viết chức vụ, ký tên, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, hoặc của cơ quan tổ chức theo quy định.
          - Mục “hồ sơ kèm theo”: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục kèm theo trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.
          Trên đây là hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, đề nghị cấp ủy các chi bộ và đảng viên căn cứ nội dung thực hiện./.

*** BIỂU MẪU THAM KHẢO:

- Mẫu tự phê chuyển sinh hoạt Đảng (Tải về tại đây)
- Mẫu Trích biên bản chuyển sinh hoạt Đảng (Tải về tại đây)
- Mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm (Tải về tại đây)
-
Danh mục hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (Tải tại đây)

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,231
  • Tháng hiện tại190,871
  • Tổng lượt truy cập5,420,854
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây