'; return "";

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh

Số kí hiệu Quyết định 121-QĐ/BCĐ
Ngày ban hành 10/02/2018
Thể loại Quy chế làm việc
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh
Người ký Phạm Tiết Khánh

Nội dung

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

BCĐ THỰC HIỆN QCDC VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA
DÂN VẬN KHÉO
*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày 10 tháng 02 năm 2018
 
QUY CHẾ
hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và
phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 121 -QĐ/BCĐ ngày 10/02/2018
của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và
phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Vị trí, chức năng và phương thức hoạt động
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh, chịu sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường.
Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu Bí thư Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2915/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và kế hoạch phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng ủy Dân chính Đảng giai đoạn 2016-2020.
Phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trường tiến hành triển khai nội dung quy chế đề ra. Đồng thời phối hợp với các đơn vị trên nắm bắt thông tin kịp thời báo cáo Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện và kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện.
Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo phương thức phối hợp, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Trường về lĩnh vực được phân công.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2: Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo
- Tham mưu Đảng ủy và Ban Giám hiệu về những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định 04/2915/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện Quy chế Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo chỉ đạo cấp trên.
- Tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện quy chế trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh; tổng hợp tình hình và báo cáo Đảng ủy theo định kỳ 06 tháng, năm và đột xuất, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện.
- Mỗi thành viên được phân công theo dõi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế và tổng hợp tình hình báo cáo với Ban Chỉ đạo cụ thể:
+ Quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Dân chính Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
+ Xây dựng mô hình tiêu biểu phù hợp chuyên ngành của đơn vị trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
+ Phát huy và bảo vệ quyền làm chủ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đấu tranh với các hành vi lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ;
+ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của tỉnh; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ công tác dân vận; thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, ổn định tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo phạm vi của cơ quan, tổ chức mình.
+ Tập hợp quần chúng vào trong tổ chức, không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ nòng cốt đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm bảo vai trò hạt nhân trong các phong trào thi đua và phong trào hành động cách mạng; làm tốt vai trò người đại diện; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Tham gia cùng Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng chủ trương chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ của viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
+ Làm tốt công tác nắm tình hình về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phản ánh, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu; có trách nhiệm thông tin cho đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết kết quả giải quyết của lãnh đạo các cấp.
+ Giám sát đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Trường trong chấp hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban Giám hiệu và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Điều 3: Quyền hạn của Ban Chỉ đạo
- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo đúng quy định.
- Yêu cầu các Chi bộ và phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trường, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của cấp trên và cấp mình về thực hiện Quy chế Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Kiến nghị, đề xuất, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Các Phó Trưởng ban: Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trường và cá nhân đảng viên, đoàn viên, viên chức và người lao động.
- Thư ký: Có trách nhiệm theo dõi tổng hợp xây dựng báo cáo, chương trình họp, báo cáo định kỳ theo quy định.
- Các Thành viên: Có trách nhiệm thực hiện phần việc được phân công, thu thập ý kiến từ cá nhân, đơn vị mình phụ trách để phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo.

Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ
THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 4: Mối quan hệ công tác
- Với Ban Chỉ đạo Đảng ủy Dân Chính đảng, là quan hệ cấp trên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo.
- Với Đảng ủy Trường, là quan hệ lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.
- Với Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường, là quan hệ phối hợp công tác, để trao đổi thông tin, nhiệm vụ công tác có liên quan đến Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan trong việc thực hiện Quy chế Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Với Ban Thanh tra nhân dân, là quan hệ hiệp đồng công tác, để trao đổi thông tin, nhiệm vụ công tác, hỗ trợ nhau trong việc giám sát đảng viên công chức, viên chức và người lao động của Trường chấp hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Điều 5: Nguyên tắc làm việc
Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, được sử dụng con dấu của Đảng ủy trong quan hệ công tác.
Ban Chỉ đạo 6 tháng họp một lần, khi cần thiết họp đột xuất hoặc sinh hoạt theo chuyên đề.
Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực đóng góp ý kiến; Thư ký chuẩn bị các văn bản phục vụ cuộc họp và trong mỗi cuộc họp ghi đầy đủ biên bản, sau cuộc họp hoàn chỉnh văn bản gửi báo cáo về cấp trên theo quy định.
Điều 6: Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
Gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng hàng tháng, quý, các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên báo cáo kết quả công tác thực hiện quy chế Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 6 tháng, năm Ban Chỉ đạo Trường, tổng kết để phát huy, uốn nắn và có kế hoạch lãnh, chỉ đạo kịp thời.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7: Căn cứ Quy chế, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm triển khai, quán triệt trong nội bộ để tất cả đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên thông hiểu và thực hiện đúng quy chế.
Điều 8: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện quy chế, định kỳ báo cáo đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có nội dung nào chưa phù hợp các Chi bộ, đơn vị tực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo để tổng hợp, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(BÍ THƯ ĐẢNG ỦY)

 
(Đã ký)
Phạm Tiết Khánh
 

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế làm việc"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay784
  • Tháng hiện tại3,954
  • Tổng lượt truy cập3,568,271
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây