'; return "";

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc

Thông báo số 01-TB/ĐU ngày 02/6/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc

Số kí hiệu Thông báo số 01-TB/ĐU
Ngày ban hành 02/06/2020
Thể loại Quy chế làm việc
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh
Người ký Phạm Tiết Khánh

Nội dung

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh thống nhất phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ, đảng bộ bộ phận phụ trách công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và Đoàn thể như sau:
I- PHÂN CÔNG CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ:
1/- Đồng chí Phạm Tiết Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Nhà trường; phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính về công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức và dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận.
2/- Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng: Thường trực Đảng ủy; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn; chỉ đạo công tác chuyên môn (Ban Chuyên môn của Đảng ủy): phương hướng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ công đồng và trực tiếp dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ.
3/- Đồng chí Huỳnh Văn Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Thường trực Đảng ủy; phụ trách chỉ đạo công tác nghiệp vụ Văn phòng Đảng ủy, công tác nghiệp vụ Ban Tổ chức; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và trực tiếp dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ.
4/- Đồng chí Thạch Thị Dân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Công đoàn về phương hướng nhiệm vụ, hoạt động công đoàn; phụ trách Ban Tuyên giáo, Dân vận, chỉ đạo công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, phong trào thi đua Dân vận khéo, các xã đỡ đầu, công tác phục vụ cộng đồng; công tác tài chính của Đảng ủy, trực tiếp dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ.
5/- Đồng chí Nguyễn Văn Nguyện, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn lực: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Khối Viện, Trung tâm; tham gia Ban Chuyên môn, trực tiếp dự sinh hoạt, chỉ đạo các Chi bộ.
(Đính kèm bảng phân công Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp dự sinh hoạt và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận)
II. PHÂN CÔNG CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1/- Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đàng ủy, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy.
2/- Đồng chí Phạm Hải Đăng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm tham gia Ban Chuyên môn; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy.
3/- Đồng chí Nguyễn Nhật Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên phụ trách công tác dân vận khéo, quy chế dân chủ cơ sở, phục vụ cộng đồng; tham gia Ban Tuyên giáo – Dân vận; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy.
4/- Đồng chí Diệp Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 12, Trưởng khoa Kinh tế, Luật tham gia Ban Chuyên môn; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy.
5/- Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 27, Trưởng phòng Khảo thí tham gia Ban Chuyên môn; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy.
6/- Đồng chí Ngô Sô Phe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Ban Tuyên giáo – Dân vận, dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Huỳnh Văn Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy.
7/- Đồng chí Quách Thị Vũ Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 16, Chủ tịch Công đoàn Trường tham gia Ban Tuyên giáo – Dân vận, phụ trách triển khai thực hiện Chỉ thị 05, công tác Dân vận khéo, quy chế dân chủ cơ sở; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Thạch Thị Dân, Ủy viên Ban Thường vụ thư Đảng ủy.
8/- Đồng chí Châu Thị Trúc Ly, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ phụ trách tài chính đảng; tham gia Ban Chuyên môn; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Thạch Thị Dân, Ủy viên Ban Thường vụ thư Đảng ủy.
9/- Đồng chí Phan Hữu Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 29, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá tham gia công tác Văn phòng Đảng ủy, dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Thạch Thị Dân, Ủy viên Ban Thường vụ thư Đảng ủy.
10/- Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản tham gia Ban Chuyên môn; phụ trách nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ khối Khoa; dự sinh hoạt chi bộ cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.
Ngoài việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bộ phận đúng theo Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; thường xuyên báo cáo kết quả các hoạt động về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy). Giao cho Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận triển khai thực hiện trong chi bộ, đảng bộ biết để thống nhất thực hiện.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và dự sinh hoạt chi bộ nếu có phát sinh vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc các đồng chí được phân công kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy nắm, chỉ đạo.
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đồng chí để biết và phối hợp công tác.
 

Nơi nhận:
- Đảng ủy KCCQ&DNT (để báo cáo);
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các Chi bộ, ĐBBP trực thuộc;
- Các Đoàn thể;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

Phạm Tiết Khánh

 

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế làm việc"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,553
  • Tháng hiện tại74,089
  • Tổng lượt truy cập3,554,166
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây